Green | Grün | Verde | Grøn | Groen | 緑 | Emerald | Brunswick | Moss | Colour | Texture | Style | Form |

Emerald Gemstones
Emerald Gemstones Do you love this? Emerald Gemstones Dorothy Erdman Dorothy Erdman Green | Grün | Verde | Grøn | Groen | 緑 | Emerald | Brunswick | Moss | Colour | Texture | Style | Form |

snail on a spiraling tendril Dorothy Erdman snail on a spiraling tendril

Refer: https://www.flickr.com/photos/28481088@N00/2561007964/